Regulamin Imprezy “Hej Fest”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy masowej „HEJ FEST 2019" („Impreza"), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) jest Dariusz Szewczyk Especto ul. Stelmachów 127i 31-349 Kraków (dalej: „Organizator").

 2. Impreza odbywa się w okresie od 20 lipca do 24 sierpnia 2019 roku, na terenie należącym do Polskich Kolei Liniowych na Gubałówce 34-500 Zakopane (dalej „Teren Imprezy”). Dokładny program Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy, miejsce imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy znajduję się na stronie www.hejfest.pl.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy ze względu na złe warunki pogodowe. O wszystkich decyzjach Organizator poinformuje na stronie www.hejfest.pl

 4. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie.

 5. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

 6. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie poniżej.

 7. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego biletu (dalej łącznie jako „Bilety”, a każdy z osobna jako „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej.

  OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY

 8. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 9. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z Terenu Imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia posiadania podczas Imprezy:
  a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
  b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
  c) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
  d) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
  e) siedziska składanego lub turystycznego;
  f) żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy;
  g) zwierząt.


  BEZPIECZEŃSTWO

 10. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w pkt. 11 Regulaminu.

 11. Organizator, w związku ze spoczywającym na nim ustawowym obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania, powołuje następujące organy:
  a) Kierownik do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
  b) Służba informacyjna - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora,;
  c) Służba porządkowa - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112).

 12. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
  b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
  c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 7 lub 8 Regulaminu;
  d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
  e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 13. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu,
  w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w pkt 12 podpunkt lit. d powyżej, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 14. Czynności, o których mowa w pkt. 12 oraz 13 Regulaminu powyżej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

 15. Zgodnie z Ustawą, Służby porządkowe są obowiązane:
  1) odmówić wstępu na Imprezę:
  a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
  i. zakazujące wstępu na imprezę masową,
  ii. zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny (w rozumieniu Ustawy),
  c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy (w rozumieniu Ustawy),
  d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 12 ppkt a) – c) Regulaminu,
  e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu,
  g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  h) osobie nieposiadającej Biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie; i) osobie bez podania przyczyny;
  2) usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub odrębnym regulaminem obiektu - Terenu Imprezy;
  3) usunąć z Terenu Imprezy osoby, o których mowa w ppkt 1) lit. a) – c) powyżej.

 16. Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Imprezie osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.

 17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

 18. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:
  a) natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Służby Informacyjne;
  b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. a powyżej;
  c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;
  d) unikać wywoływania paniki;
  e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

  BILETY I ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY

 19. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik zobowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu wydruk.

 20. Przy wejściu na Teren Imprezy, każdemu Uczestnikowi zostaje pozostawiona papierowa część Biletu. W przypadku określonych w pkt 29 Regulaminu kategorii Biletów, na podstawie ważnego i nieuszkodzonego Biletu Uczestnikowi przy wejściu na Teren Imprezy zostanie wydany identyfikator w postaci opaski, która jest zapinana na nadgarstku Uczestnika bez możliwości jej zdjęcia bez uszkodzenia (dalej: „Identyfikator”). Zakres dostępu do określonych części (stref, sektorów) Terenu Imprezy jest ograniczony i zależy od kategorii posiadanego Biletu.

 21. Identyfikator upoważnia Uczestnika do wielokrotnego wejścia na Teren Imprezy.

 22. Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy, wiek oraz adres zamieszkania osoby.

 23. Bilet uprawnia do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy wyłącznie jedną i tą samą osobę, z zastrzeżeniem pkt 36 Regulaminu. Z danego Identyfikatora wydanego na podstawie Biletu może korzystać tylko jedna i ta sama osoba. Zabronione jest odstępowanie Identyfikatora innym osobom. Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, której skutki określa Regulamin w pkt 24 oraz 26 Regulaminu poniżej.

 24. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora na Terenie Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służby informacyjnej Organizatora wraz z papierową częścią Biletu oraz/lub uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy i zapięcia go na nadgarstku Uczestnika, pod rygorem konieczności opuszczenia Terenu Imprezy zgodnie z pkt 26 Regulaminu, jeżeli uszkodzenie lub brak zapiętego na nadgarstku Identyfikatora zostanie stwierdzone przez Organizatora na Terenie Imprezy.

 25. Wszyscy Uczestnicy na Terenie Imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora papierowej części Biletu oraz/lub opaski, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na Teren Imprezy.

 26. Stwierdzenie przez Organizatora na Terenie Imprezy u danego Uczestnika braku Identyfikatora
  lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego lub posiadanie przez Uczestnika Identyfikatora nie zapiętego na nadgarstku, uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy przez Uczestnika, który traci wtedy prawo do przebywania na Terenie Imprezy.

 27. Z uwagi na dużą liczbę Uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane podczas imprez masowych Uczestnik zobowiązany jest do przybycia na Imprezę minimum na 1 (jedną) godzinę przed planowanym przez Uczestnika wejściem na Teren Imprezy.

 28. Identyfikatory wydawane są na podstawie następujących kategorii Biletów: Normalny

 29. Bilety sprzedawane są na stronie internetowej: www.pkl.pl, jako bilety elektroniczne oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży. Bilety sprzedawane są po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży Biletów jest dostępna na stronie: www.hejfest.pl. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: “Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zgodnie zaś z §2 tego artykułu: “Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.

 30. Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

 31. Dziecko w wieku od 0 do 10 roku życia jest zwolnione z obowiązku posiadania własnego Biletu, ale przez cały czas Imprezy musi pozostawać pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet. Na jednego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko w wieku od 0 do 10 roku życia. Uczestnik małoletni jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek, zgodnie z pkt. 22. Opiekun jest zobowiązany przed wejściem na Teren Imprezy podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią, dostępne na stronie www.hejfest.pl i w punktach informacyjnych „Hej Fest”, i przedłożyć je bileterowi.

 32. Uczestnik Imprezy w wieku od 10 do 15 roku życia bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet wstępu do tej samej strefy i sektora co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Imprezy. Uczestnik małoletni jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek, zgodnie z pkt. 22. Opiekun jest zobowiązany podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią i przedłożyć bileterowi przy wejściu na Teren Imprezy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.hejfest.pl i w punktach informacyjnych „Hej Fest”.

 33. Uczestnik imprezy w wieku od 15 do 18 lat bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest przedłożenie bileterowi oświadczenia o odpowiedzialności za osobę małoletnią podpisanego przez Opiekuna przy wejściu na Teren Imprezy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.hejfest.pl i w punktach informacyjnych „Hej Fest”. Uczestnik małoletni jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek, zgodnie z pkt. 22.

 34. W następujących kategoriach Biletów określonych w pkt 28 Regulaminu: Normalny możliwe są Bilety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku, kiedy Uczestnikiem posiadającym Bilet, o którym mowa powyżej, jest osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy opiekuna, to opiekun osoby niepełnosprawnej nie musi posiadać własnego odrębnego Biletu wstępu na Imprezę, a Bilet osoby niepełnosprawnej uprawnia opiekuna do wejścia na Teren Imprezy i towarzyszenia osobie niepełnosprawnej. Każdej osobie niepełnosprawnej na podstawie takiego Biletu może towarzyszyć tylko jeden opiekun.

 35. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.

 36. Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu, gdyż Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 37. W przypadku podjęcia decyzji przez Organizatora odnośnie zmiany miejsca imprezy spowodowanej złymi warunkami pogodowymi bilety zachowują ważność niezależnie od zmiany miejsca lub terminu Imprezy. Bilety podlegają zwrotowi tylko w przypadku całkowitego odwołania imprezy lub przeniesienia na inny termin.

  OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

 38. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

  POZOSTAŁE OGRANICZENIA

 39. Gadżety związane z Imprezą są sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

 40. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

  REKLAMACJE

 41. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Dariusz Szewczyk Especto ul. Stelmachów 127i 31-349 Kraków lub na adres e-mail: reklamacje@hejfest.pl. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

  POSTANOWIENIA RÓŻNE

 42. Organizator w zakresie określonym w treści art. 11 Ustawy jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

 43. Niezależnie od postanowień pkt 43 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

 44. Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 Ustawy, ten, kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. Dalej zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy, ten, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 45. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.

 46. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.hejfest.pl, w siedzibie Organizatora, w punktach sprzedaży Biletów, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach informacyjnych i kasach biletowych. Na życzenie Regulamin przesyłany jest też zainteresowanej osobie pocztą, po przesłaniu do Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty z odpowiednim znaczkiem pocztowym.

 47. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

Zakopane, dnia 1 czerwca 2019 r.